Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
CROSS CAGE 08:30 - 09:15 Christos Gerochristos 
 
TRX 12:00 - 12:45 Christos Gerochristos 
TRX 16:00 - 16:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 18:00 - 18:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 19:00 - 19:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 20:00 - 20:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 21:00 - 21:45 Thodoris Doukas 
 
CROSS CAGE 09:45 - 10:30 Thodoris Doukas 
 
TRX 16:00 - 16:45 Christos Gerochristos 
CROSS CAGE 18:00 - 18:45 Christos Gerochristos 
CROSS CAGE 19:00 - 19:45 Christos Gerochristos 
TRX 20:00 - 20:45 Christos Gerochristos 
CROSS CAGE 21:00 - 21:45 Christos Gerochristos 
CROSS CAGE 08:30 - 09:15 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 09:45 - 10:30 Thodoris Doukas 
TRX 12:00 - 12:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 16:00 - 17:00 Christos Gerochristos 
TRX 18:00 - 18:45 Christos Gerochristos 
CROSS CAGE 19:00 - 19:45 Christos Gerochristos 
CROSS CAGE 20:00 - 20:45 Christos Gerochristos 
TRX 21:00 - 21:45 Christos Gerochristos 
 
 
 
TRX 16:00 - 16:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 18:00 - 18:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 19:00 - 19:45 Thodoris Doukas 
TRX 20:00 - 20:45 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 21:00 - 21:45 Thodoris Doukas 
TRX 08:30 - 09:15 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 09:45 - 10:30 Thodoris Doukas 
CROSS CAGE 12:00 - 12:45  
TRX 16:00 - 16:45  
CROSS CAGE 18:00 - 18:45  
CROSS CAGE 19:00 - 19:45  
CROSS CAGE 20:00 - 20:45  
CROSS CAGE 21:00 - 21:45